Joves i Adolescents

BREU INTRODUCCIÓ

L’atenció és en horaris de tarda per tal de facilitar l’accés als adolescents que estiguin estudiant i, volem donar molta importància al context familiar en l’adolescència i en les teràpies basades amb la família.

El context familiar, és el principal nucli de sociabilització en la transmissió de valors, actituds i creences que influeixen considerablement en el funcionament i adaptació dels fills a la societat.

Podem dir, que les variables com el nivell socio-econòmico, l’estructura familiar, la percepció de la qualitat de les relaciona pater-filials, el consum des pares... són factors de prevenció o de risc pel consum.

Des d’ALBA apostem per un model de treball bio-psico-social on es tingui en compte a l’adolescent/jove, la seva família i el seuentorn més immediat (centre escolar, centre cívic/casal...) per tal d’afavorir els factors de protecció i reduir els factors de risc que l’envolten.

Com a filosofia de l’entitat, és de vital importància, no només oferir al adolescent/jove un espai d’atenció terapèutica sinó que, és necessari oferir un espai on puguin expressar les seves inquietuds, necessitats, problemàtiques, ja siguin personals com amb l’entorn i se’ls ofereixi suport, orientació i alternatives en les àrees d’Oci, temps lliure, formatives, laborals i que disposin d’un espai per fomentar l’empodarament en el qual preparin, programin i duguin a terme la creació d’activitats que interactuïn amb la xarxa ciutadana.


POBLACIÓ DIANA

Adolescents i joves de 13 a 23 anys i les seves famílies, amb:

 • Consum problemàtic d'alcohol, i/o altres drogues o amb
 • Conductes d’alt risc de consumir-ne
 • Conductes addictives com ludopaties (ex. Apostes On-line...), jocs on-line, videojocs...
 • Conductes agressives vinculades a la violència (bulling, violència familiar...)

Algunes de les característiques que poden presentar el perfil de joves a qui va adreçat el programa són:

 • Absència d’ estructura familiar que els doni suport
 • Absentisme escolar, fracàs escolar i absència d'interessos formatius i/o laborals
 • Desmotivació i apatia
 • Desestructura i desordre en molts dels hàbits saludables bàsics (dormir, menjar, higiene...)
 • Dificultat per a l'acceptació de normes i límits
 • Aparició de conductes agressives, verbals i/o físiques
 • Conductes delictives

Algunes de les característiques que poden presentar les famílies són:

 • Impotència per la pèrdua d'autoritat davant els seus fills/es
 • Dificultat per a l'establiment de normes i límits
 • Dificultat en la comunicació amb els fills
 • Necessitat de suport emocional davant la situació de crisi desencadenada per la conducta dels seus fills/es
 • Història de consum de drogues


COM S’ACCEDEIX?

Els adolescents i les seves famílies poden accedir al servei derivats per:

 • Iniciativa pròpia del jove o adolescent
 • Iniciativa de la família
 • Agents socials i/o sanitaris (Serveis Socials, mestres, metges, psiquiatres, servei d’urgències...)
 • Justícia (Delegats de Justícia, Policia Municipal, Mossos d’Esquadra...)

Centres Escolars i professionals poden accedir al servei :

 • Iniciativa pròpia (trucant al centre)
 • A través del OME (Servei d’Educació Ajuntament de Terrassa)


OBJECTIUS GENERALS

 • Promoure el desenvolupament integral dels joves i adolescents en els àmbits personal, familiar, educatiu i social, buscant afavorir la seva maduresa i evolució personal i grupal.
 • Identificar el problema existencial que indueix a la persona a l'addicció i treballar des d'un marc terapèutic-educatiu, per aconseguir que recuperi la seva autonomia, el seu sentit de la responsabilitat i la capacitat per prendre decisions i ser un membre actiu de la societat.


METODOLOGIA

L’ atenció que oferim als adolescents i joves i les seves famílies és de dilluns a divendres de 16h a 20h de la tarda (per a poder conciliar-ho amb l'horari acadèmic o laboral).

Un cop s’ha realitzat el primer contacte amb l’entitat (presencial i/o telefònic) es dona dia i hora per una primera visita amb el professional de psicologia especialitzat en adolescent/joves. Aquesta es realitzarà tant amb el menor com amb la seva família, en la qual es realitzarà una recollida de dades i una anamnesis de la situació. A partir d’aquí, el/la psicòlog/a, juntament amb l’usuari i la família establiran un plà terapèutic que s’adaptarà a les necessitats i situació actual del menor. Aquest pla inclourà l’assistència a tallers grupals, sessions individuals amb el professional terapeuta on, les hores i els dies d’assistència al Centre aniran condicionades a la realitat i problemàtica de cada cas, i es valorarà en equip.

Els tallers grupals es dividiran per grups d’edats, per tal d’oferir una atenció més acurada, específica i adaptada a cada etapa educativa i emocional (no és pot treballar de la mateixa manera amb un adolescent de 13 anys, que amb un de 18 o amb un de 20). Els grups es dividiran de la següent manera:

 • Grup 1: de 13 a 16 anys
 • Grup 2: de 17 a 20 anys
 • ·Grup 3: de 21 a 23 anys

A la família se li oferirà la possibilitat de participar en grups de famílies, escola de pares i paral·lelament realitzarà sessions individuals amb el professional terapeuta.

La durada en conjunt del tractament és d’aproximadament 1 any (distribuït en diferents fases per tal de poder treballar aspectes diferents segons el moment evolutiu i personal de la persona).

Oferim una atenció integral no intervenint només sobre l’addicció, sinó donant suport i treballant les diferents àrees relacionals que pugui tenir l’usuari (formació, família, amics, feina, activitats lúdiques, etc), per aquest motiu també oferim orientació en activitats lúdiques/socioculturals, orientació en itineraris formatius i inscripció a cursos ja siguin gratuïts o no, realització de tallers de competències laborals i itineraris d’inserció a empreses que l’entitat té fidelitzades.


MODELS D’INTERVENCIÓ

1. TRACTAMENT INDIVIDUALITZAT ADOLESCENT
Descripció: Espai individualitzat per tal de poder tractar els aspectes més terapèutics i personals, orientar i reconduir situacions.

2. TRACTAMENT INDIVIDUALITZAT PARES
Descripció: Espai individualitzat de tractament, pel pares, per tal d’orientar i oferir pautes per a reconduir determinades situacions que es puguin produir a casa. Aquest espai també es pot oferir com una teràpia familiar on es presenta com espai comú de l’adolescent o jove amb la seva família, per a poder treballar els conflictes relacionals.

3. TERÀPIA GRUPAL
Descripció: Espai de treball en comú amb la família i el fill amb la finalitat de marcar objectius comuns, contrastar punts de vista, adquirir compromisos...

4. TERÀPIA GRUPAL PER A JOVES
Descripció: Es tracten blocs temàtics relacionats amb les principals àrees de funcionament alterades. El grup d’iguals pretén ser un espai de llibertat on el jove pugui expressar les seves preocupacions, interessos i inquietuds, en un clima de respecte cap a les diferències individuals.

5. TALLERS I DINÀMIQUES DE GRUP
5.1. Activitats de Desenvolupament Personal i Social: dinàmiques grupals per a l’aprenentatge d'habilitats socials, de resolució de conflictes, de competència social.
a) Taller habilitats socials i comunicatives
b) Taller educació emocional
c) Prevenció de recaigudes
d) Empoderament. Taller d’aprenentatge i servei
Descripció: Basant-nos en els principis bàsics de la proposta educativa d’aprenentatge i servei, es durant a terme tallers, on els joves durant l’iniciativa, hauran de cercar mancances, dificultats o problemàtiques dins de la ciutat o de certs grups de la població, posteriorment hauran de plantejar possibles solucions i que podrien fer ells per a col·laborar i participar activament en aquests canvis. Els projectes d’aprenentatge i servei són una proposta educativa complexa integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats i valors. Els joves trobem sentit a les activitats que duen a terme, escollides per ells mateixos i sentint que són agents actius dins del seu entorn fent alguna cosa pels demés però en el fons per a ell, ja que els permetrà aprendre, reflexionar i treballar valors.

5.2. Activitats Lúdic-Creatives:
Per tal de promoure actituds i valors de cooperació, creativitat i salut. Aquí inclourem activitats esportives jocs, tallers, activitats artístiques, activitats esportives, que promoguin actituds i valors de cooperació, creativitat i salut.
a) Taller d’oci i temps lliure
b) Taller d’esport
c) Taller de Xarxes Socials

5.3 Activitats de formació i inserció laboral:
a) Taller de formació i orientació laboral

7. ESCOLA DE PARES
Sessions educatives (entre 5 i 7), per a proporcionar eines educatives als pares i mares per tal d’ enfortir-los com a agents educatius. Aquest servei estaria tant a disposició de les famílies dels fills que assisteixen al Centre de tarda, com per aquelles que els seus fills no venen però ho demanden perquè en senten la necessitat.

8. ACTIVITATS DE PREVENCIÓ
8.1. MESURES EDUCATIVES PER A MENORS SANCIONATS PER CONSUM DE DROGUES.
8.2. SESSIONS ALS CENTRES EDUCATIUS PER A ADOLESCENTS I JOVES EN RELACIÓ A LA REDUCCIÓ DE LA DEMANDA.
8.3. FORMACIÓ DE PROFESSORS O AGENTS SOCIALS.


COORDINACIÓ AMB LA XARXA

Des de l’entitat, tenim molt clar que, per tal d’oferir un servei eficaç i eficient, que treballi exitosament pels adolescents i joves, s’ha de dur a terme una important tasca de coordinació amb tots aquells professionals referents que tinguin una relació amb l’adolescent /jove per tal d’unificar criteris, accions, orientacions, itineraris terapèutics... i evitar així, duplicitat d’actuacions o itineraris erronis que poden originar confusions als adolescents/joves.

Aquestes coordinacions es realitzaran: reunions, trucades telefòniques, via mail, informes...

Els agents poden ser els següents:

  • Professorat del Centre Educatiu
  • CAS de referència
  • CSMIJ
  • Metge Capçalera
  • Treballadors Socials
  • EAIA
  • Magroc (Terrassa)
  • Referents de l’àrea de Justícia
  • Policia Municipal
  • Mossos d’Esquadra
  • Familiars directes i/o tutors
  • Casals/ Centres Cívics
  • Àrees de Joventut de l’Ajuntament de Terrassa.


INSTAL·LACIONS

L’entitat compta amb les següents instal·lacions:

    • Dues sales amb taula gran i cadires per a poder fer les activitats grupals, una d’elles amb 3 ordinadors
    • Una sala Taller per a poder realitzar tallers ocupacionals
    • Tres despatxos per fer sessions individuals
    • Una Sala per poder realitzar el grup de pares i l’escola de pares
    • Un WC adaptat
    • Un WC amb mirall bidireccional per fer els controls d’orina
    • Sala d’espera
    • Recepció, sala de juntes, despatx de comptabilitat.
Atenció! Aquest lloc usa cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Saber més

Accepto